Zmicier Wajnouski

Fotograf, marketingowiec, działacz społeczny. Członek Białoruskiego Zrzeszenia Fotografów.  Delegat na Zjazd Białorusinów Świata. Czynny uczestnik kampanii społecznej “Будзьма беларусамі!”. W listopadzie 2020 zatrzymany podczas demonstracji ulicznej i pozbawiony wolności na 13 dni. Po wyjściu z więzienia poddawany dalszym naciskom i prześladowaniom, w wyniku czego opuścił Białoruś i tymczasowo przebywa w Polsce.