Eva Andrejčáková

Narodila sa v Komárne, vyštudovala slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po novinárskych začiatkoch v týždenníku Mosty nastúpila v roku 2000 do denníka SME, kde pôsobila ako redaktorka až do roku 2018. V súčasnosti je na voľnej nohe, prispieva do novín a prekladá súčasnú maďarskú literatúru.

Je spoluautorkou prekladu Denníkov Ladislava Mednyánszkeho, preložila trilógiu Lászlóa Mártona Bratstvo, v spolupráci s Vladom Jančekom preložila tvorbu Erdos Virág v zbierke Moja vina a iné, detskú poéziu Dániela Varróa, drámy Viktora Bodóa, Dániela Kovácsa, Pétera Závadu. V rámci štipendia z Fondu na podporu umenia preložila v roku 2019 román Pála Závadu Prirodzené svetlo a knižnú esej Pétera Nádasa Vlastná smrť. Má tri deti, žije v Bratislave.

 

She was born in Komárno, she studied Slovak and aesthetics at the Philosophical Faculty of Charles University in Bratislava. After her journalistic beginnings in the Mosty weekly, she joined the SME daily in 2000, where she worked as an editor until 2018. She is currently a freelancer, contributes to newspapers and translates contemporary Hungarian literature.

She is the co-author of the translation of Ladislav Mednyánszky’s Diaries, she translated the trilogy of László Márton Bratstvo, in cooperation with Vlado Janček the work of Erdos Virág in the poetry collection Moja vina a iné, children’s poetry of Dániel Varro, dramas by Viktor Bodó, Dániel Kovács, Péter Závada. In 2019 she translated a novel of Pál Závada – Natural light and of Péter Nádas – Own Death. She has three children and lives in Bratislava.

Translations

16.11.2019 Anikó Láng

Glamúr

Keď v krčme vyhlásili, že by som so sebou už mala dačo spraviť, lebo nestíhajú po mne zametať opadané chlpy, vážne som sa zamyslela nad svojím životom. Aj môj spolubývajúci mi pred časom hovoril, že ho chlpy z mojich nôh...
Read on >>